داوران

داوران این شماره:

دکتر زهرا خدارحم پور               (دانشیار گروه زراعت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران)

دکتر عبدالله بحرانی                 (استادیار گروه زراعت، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران)

دکتر علی غلامی                     (دانشیار گروه خاشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران)

دکتر محمد معتمدی                (استادیار گروه اصلاح نباتات، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران)

دکتر عین اله حسامی              (استادیار گروه زراعت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران)

دکتر عبدالکریم بنی سعیدی    (استادیار گروه زراعت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران)

دکتر عادل مدحج                   (دانشیار گروه زراعت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران)

دکتر هادی چم حیدر              (استادیار گروه خاکشناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران)

دکتر سعید سعیدی پور         (استادیار گروه زراعت، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران)

دکتر خوشناز پاینده              (استادیار گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران)