نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اکسی فلورفن بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]

ب

 • بای پلات ارزیابی ژنوتیپ‏های یونجه از نظر تحمل به تنش شوری از طریق روش‏های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-68]

پ

 • پیچک صحرایی بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]

ت

 • تاریخ کاشت واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • تاریخ کاشت بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • تجزیه‏ خوشه‏ای ارزیابی ژنوتیپ‏های یونجه از نظر تحمل به تنش شوری از طریق روش‏های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-68]
 • تجزیه علیت همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]
 • تجزیه علیت اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • تراکم بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • تراکم علف‌هرز ارزیابی کارایی علف‌کش‌های جدید نیکوسولفورون و فورام سولفورون در مقایسه با علف‏کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز ذرت علوفه‌ای در منطقه بیرجند [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • ترکیب پذیری ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]
 • تعداد غلاف در بوته اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • تنش خشکی بررسی اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در 23 لاین و رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]
 • تنش شوری ارزیابی ژنوتیپ‏های یونجه از نظر تحمل به تنش شوری از طریق روش‏های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-68]
 • تنش شوری بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]

د

 • درصد روغن بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]

ذ

 • ذرت ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]
 • ذرت علوفه‎ای ارزیابی کارایی علف‌کش‌های جدید نیکوسولفورون و فورام سولفورون در مقایسه با علف‏کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز ذرت علوفه‌ای در منطقه بیرجند [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]

ر

 • رابطه‏ی منبع و مقصد اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • رطوبت نسبی برگ بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • رگرسیون گام به گام همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]

س

 • سرعت پر شدن دانه اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 33-40]
 • سویا واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]

ض

 • ضریب استهلاک نوری اثر کودهای سبز و معدنی بر میزان حاصلخیزی خاک، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه‌ی گندم رقم چمران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 21-32]

ع

 • عملکرد اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 33-40]
 • عملکرد بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • عملکرد دانه اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • عملکرد دانه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • عملکرد دانه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]
 • عملکرد دانه اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • عملکرد دانه بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • عملکرد دانه بررسی اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در 23 لاین و رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]
 • عملکرد دانه بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • عملکرد روغن واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]

ف

 • فاصله ردیف اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • فتوسنتز بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]

ک

 • کشت تأخیری بررسی اثر تأخیر در کاشت و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، صفات مورفولوژیک و شاخص کلروفیل گیاه کلزا (Brassica nupus. L) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]
 • کلزا بررسی اثر تأخیر در کاشت و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، صفات مورفولوژیک و شاخص کلروفیل گیاه کلزا (Brassica nupus. L) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]
 • کلزا بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • کلزا بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • کنترل شیمیایی ارزیابی کارایی علف‌کش‌های جدید نیکوسولفورون و فورام سولفورون در مقایسه با علف‏کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز ذرت علوفه‌ای در منطقه بیرجند [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • کودهای شیمیایی اثر کودهای سبز و معدنی بر میزان حاصلخیزی خاک، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه‌ی گندم رقم چمران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 21-32]

گ

 • گندم اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • گندم اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 33-40]
 • گندم نان بررسی اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در 23 لاین و رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]

ل

 • لوبیا همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]

م

 • ماش اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • ماش اثر کودهای سبز و معدنی بر میزان حاصلخیزی خاک، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه‌ی گندم رقم چمران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 21-32]
 • ماش بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]

ن

 • نیتروژن بررسی اثر تأخیر در کاشت و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، صفات مورفولوژیک و شاخص کلروفیل گیاه کلزا (Brassica nupus. L) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]

و

 • وراثت پذیری ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]

ه

 • هتروزیس ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]
 • همبستگی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]