نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپیروس مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]

ا

 • ارقام ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • استقرار گیاهچه، عملکرد دانه بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]
 • اسفناج مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

ب

 • باکتری حل کننده فسفات بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • برگ پرچم تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]

پ

 • پرایمینگ ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • پروتئین های محلول تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • پنتر مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]

ت

 • تنش اسمزی ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]
 • تنش خشکی بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • تنش شوری مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • تنش کم آبی ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]

ج

 • جو بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]
 • جوانه زنی ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • جوانه‌زنی مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

خ

 • خوزستان مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]

ذ

 • ذرت کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 28-33]
 • ذرت بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]

ر

 • رقم آذر-2 بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]

س

 • سنکور مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]
 • سوپرفسفات تریپل بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]

ش

 • شاخص تحمل به خشکی بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]
 • شاخص مقاومت به خشکی انتخاب برای مقاومت به خشکی در ارقام مختلف گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 6-10]

ص

 • صفات فیزیولوژیکی ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • صفات مرفولوژیک اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]
 • صفات مورفولوژیکی ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]

ع

 • علف‏کش کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]
 • علف‌های‌ هرز کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 28-33]
 • علف هرز بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]

ف

 • فتوسنتز تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]

ق

 • قارچ مایکوریزا بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • قطع آبیاری بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]

ک

 • کلرید سدیم مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • کلروفیل تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • کنترل تلفیقی کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 28-33]
 • کنترل تلفیقی کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]
 • کود ازته بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]
 • کولتیواتور بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]
 • کولتیواسیون کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]

گ

 • گیاه والد، کود نیتروژن بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]
 • گندم اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]
 • گندم ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • گندم تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • گندم انتخاب برای مقاومت به خشکی در ارقام مختلف گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 6-10]
 • گندم بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]
 • گندم مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]
 • گونه های هرز باریک برگ مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]

ل

 • لاین امید بخش بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]
 • لوبیا چشم بلبلی کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]

م

 • ماش ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]

ن

 • نیشکر بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]

ه

 • همبستگی صفات اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]