نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش کاشت تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]

ا

 • ارتفاع ساقه بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • ارقام تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • الگوی کاشت واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]

ب

 • برنج بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • برنج تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • برهمکنش بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • بنیه بذر بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]

پ

 • پتاسیم و تنش خشکی اثر سطوح پتاسیم بر تحمل به تنش خشکی در کلزا [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 31-34]
 • پلی اتیلن گلایکل مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]

ت

 • تیپ بهاره مقایسه پتانسیل عملکرد12 رقم بهاره کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • تجزیه پایداری بررسی پایداری ناپارامتری و مقایسه عملکرد لاین‌های امید بخش یولاف در منطقه کرج [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • تراکم تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • تراکم بوته واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]
 • تراکم بوته تـأثیر سطوح مختلف تراکم بوته و کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (704SC. ) در شرایط آب و هوایی لالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-30]
 • تراکم کاشت بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • تنش خشکی مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]
 • تنش خشکی ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]

ج

 • جو ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • جوانه‌زنی مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]

د

 • دسیکاسیون بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]

ذ

 • ذرت واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]

ر

 • راتون تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • رقم بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • روابط بین صفات بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • روند تجمع تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]

ز

 • زمان استفاده از علفکش بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]

س

 • سالیسیلیک اسید بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]
 • سویا بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]

ش

 • شاخص تحمل به تنش ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • شوری بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]

ض

 • ضرایب همستگی بررسی پایداری ناپارامتری و مقایسه عملکرد لاین‌های امید بخش یولاف در منطقه کرج [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]

ع

 • علفکش دومنظوره بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]
 • علف‏کش‏ها تـأثیر سطوح مختلف تراکم بوته و کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (704SC. ) در شرایط آب و هوایی لالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-30]
 • علف هرز بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]
 • عملکرد مقایسه پتانسیل عملکرد12 رقم بهاره کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • عملکرد تـأثیر سطوح مختلف تراکم بوته و کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (704SC. ) در شرایط آب و هوایی لالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-30]
 • عملکرد دانه تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • عملکرد دانه واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]
 • عملکرد علوفه تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]

ک

 • کیفیت بذر بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • کلزا بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • کلزا مقایسه پتانسیل عملکرد12 رقم بهاره کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • کلزا اثر سطوح پتاسیم بر تحمل به تنش خشکی در کلزا [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 31-34]
 • کنجد مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]

گ

 • گندم بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]

ل

 • لاین امید بخش ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]

م

 • ماده خشک تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • مدیریت کلش تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • مرحله برداشت بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]

ن

 • نیتروژن بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]

و

 • وزن تر گیاهچه بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]
 • وزن خشک بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]

ی

 • یولاف (Avena sativa) بررسی پایداری ناپارامتری و مقایسه عملکرد لاین‌های امید بخش یولاف در منطقه کرج [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]