نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش کاشت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]
 • آرایش کاشت بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • آزوسپیریلیوم بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]

ا

 • اجزای عملکرد بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • اجزای عملکرد بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • اجزای عملکرد دانه روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 14-17]
 • ازتوباکتر بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]
 • استقرار گیاهچه بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]

ب

 • برنج هیبرید تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]

پ

 • پرایمینگ بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 24-28]

ت

 • تاریخ کاشت بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • تاریخ کاشت بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • تراکم بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • تراکم کشت مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • تریتیکاله بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • تریتیکاله روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 14-17]

ج

 • جو بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • جوانه زنی بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 24-28]

ذ

 • ذرت بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 24-28]
 • ذرت علوفه ای مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]

ر

 • رقم آذر-2 بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • رگرسیون گام به گام مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]

ز

 • زنده مانی اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • زوال بذر اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]

ژ

 • ژنوتیپ بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]

س

 • سایکوسل بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • سطوح نیتروژن بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • سویا اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • سورگوم مطالعه اثرات محلول پاشی محرک های رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد وزنی در گیاه علوفه‏ای سورگوم اسپیدفید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 14-17]

ش

 • شاخص برداشت بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • شاخص سطح برگ بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • شیارزنی حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • شکر حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]

ص

 • صفات کیفی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]
 • صفات کیفی بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • صفات مورفولوژیک بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]

ط

 • طول خوشه بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]

ع

 • عملکرد مطالعه اثرات محلول پاشی محرک های رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد وزنی در گیاه علوفه‏ای سورگوم اسپیدفید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 14-17]
 • عملکرد بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • عملکرد دانه بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • عملکرد دانه بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • عملکرد دانه بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • عملکرد علوفه بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]

ق

 • قدرت بذر بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]

ک

 • کارایی مصرف آب حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • کانولا بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • کیفیت بذر اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • کود نیتروژن تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]
 • کود نیتروژن بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]

گ

 • گیاه والد بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • گلرنگ بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • گندم بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]

م

 • محلول پاشی مطالعه اثرات محلول پاشی محرک های رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد وزنی در گیاه علوفه‏ای سورگوم اسپیدفید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 14-17]
 • میزان نیتروژن بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]

ن

 • نیشکر حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]

ه

 • همبستگی بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • همبستگی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 14-17]
 • همبستگی ساده مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]