نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری ارزیابی رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ژنوتیپ های برنج هوازی در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 90-112]
 • آبیاری غرقابی بررسی تاثیر الگوی کاشت مکانیزه و شیوه آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد گندم در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-146]
 • آپیروس مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]
 • آرایش کاشت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]
 • آرایش کاشت بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • آرایش کاشت تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • آزوسپیریلیوم بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]
 • آسپرژیلوس اثر مدیریت مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی‌بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) در رامهرمز [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 102-116]
 • آسکوربات پراکسیداز تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 10-21]
 • آسکوربات پراکسیداز ارزیابی روش‌های مختلف کاربرد اسید‌سالیسیلیک و پومیس بر کاهش اثر شوری و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 150-163]
 • آفتابگردان تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • آفتابگردان تغییرات ویژگی‌های رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در حضور شنبلیله به‌عنوان خاک‌پوش زنده [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-77]
 • آلودگی خاک واکنش رشد گیاه بابونه آلمانی L.) (Matricaria chamomilla به آلودگی کادمیوم و سرب در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • آنزیم پراکسیداز بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر رشد گیاهچه و پایداری غشا سلولی گیاهچه‎ علف‎های هرز یولاف وحشی و چچم [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 66-72]
 • آنزیم کاتالاز بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر رشد گیاهچه و پایداری غشا سلولی گیاهچه‎ علف‎های هرز یولاف وحشی و چچم [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 66-72]

ا

 • اجزاء عملکرد اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • اجزای عملکرد بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • اجزای عملکرد بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • اجزای عملکرد بررسی تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 55-72]
 • اجزای عملکرد دانه روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 14-17]
 • ارتفاع ساقه بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • ارزن پروسو بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • ارزن دم روباهی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • ارزن معمولی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • ارقام تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • ارقام ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • ارقام پر محصول نقش تاریخ کاشت و ارقام برنج بر میزان تأثیر علف هرز روی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی در روش خشکه‌کاری [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • ارقام محلی نقش تاریخ کاشت و ارقام برنج بر میزان تأثیر علف هرز روی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی در روش خشکه‌کاری [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • ارقام یونجه بررسی اثر رقم و زمان چین برداری بر عملکرد علوفه یونجه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 12-16]
 • ارگانیک تأثیر ورمی‌کمپوست و کود دامی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 78-91]
 • ازتوباکتر بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]
 • ازتوباکتر بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-93]
 • استقرار گیاهچه بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • استقرار گیاهچه، عملکرد دانه بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]
 • اسید هیومیک ارزیابی سیستم‌های تغذیه‌ای شیمیایی و آلی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-174]
 • اسفناج مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • اکسی فلورفن بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • الگوی کاشت واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]
 • انتقال مجدد ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و همبستگی آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های تریتیکاله [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 8-11]
 • انتقال مجدد انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]
 • انتقال مجدد اثرات تراکم بوته‌ و مقادیر متفاوت نیتروژن بر تغییرات انتقال مجدد در عملکرد ذرت دانه‌ای(.Zea mays L) هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 117-130]
 • انتقال مجدد ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (.Oryza sativa L) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-28]
 • انتقال مجدد ماده خشک ارزیابی اثر سطوح زئولیت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام برنج (.Oryza sativa L) در منطقه میانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-149]
 • اندام گیاه واکنش رشد گیاه بابونه آلمانی L.) (Matricaria chamomilla به آلودگی کادمیوم و سرب در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

ب

 • بای پلات ارزیابی ژنوتیپ‏های یونجه از نظر تحمل به تنش شوری از طریق روش‏های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-68]
 • بای‌پلات ارزیابی تحمل به کم آبی هیبریدهای ذرت (Zea mays) با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 95-106]
 • بادام زمینی تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • باکتری حل کننده فسفات بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]
 • باکتری حل کننده فسفات بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • باکتری‌‌های محرک رشد اثر مدیریت مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی‌بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) در رامهرمز [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 102-116]
 • بانک بذر پیش‌بینی ظهور گیاهچه علف‌های هرز هفت‌بند پیچکی (Polygonum convolvulus L.)، شاهتره (Fumaria vaillantii Lois) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) با استفاده از مدل‌های دمایی در شرایط کرج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 76-89]
 • بذرکار ارزیابی مزرعه‌ای بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا در منطقه شوشتر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 183-196]
 • برداشت اثرات سطوح مختلف کود سلنیوم و کود دامی بر جذب سلنیوم در یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 59-68]
 • بریکس بررسی اثر فاصله بوته بر عملکرد چهار رقم هندوانه (Citrullus vulgaris) در شرایط محیطی جیرفت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • برگ پرچم تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • برنج بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • برنج تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • برنج بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 73-87]
 • برنج ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (.Oryza sativa L) به شرایط آب و هوایی مازندران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • برنج ارزیابی نقش عوامل کاهنده رشد بر برخی از شاخص‌های مرفوفیزیولوژیکی و عملکردی ارقام برنج (.Oryza sativa L) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 164-175]
 • برنج ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (.Oryza sativa L) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-28]
 • برنج‌های هوازی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج‏های هوازی در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • برنج هیبرید تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]
 • برهمکنش بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • برهمکنش ژنوتیپ در محیط ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (.Oryza sativa L) به شرایط آب و هوایی مازندران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • بنیه بذر بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]
 • بنیه بذر اثر زمان برداشت برخصوصیات جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]
 • به‌نژادی بررسی اثر الگوی کاشت بر صفات مرفولوژیکی و آناتومیکی توده‌های بومی تره ایرانی (Allium ampeloperasum ssp. Persicum) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • بیوشیمی ارزیابی روابط بین صفات شیمیایی و بیوشیمیایی با عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج از طریق مدل رگرسیون گام به گام در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 50-62]

پ

 • پیاز خوراکی بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]
 • پاکسازی محیط زیست واکنش رشد گیاه بابونه آلمانی L.) (Matricaria chamomilla به آلودگی کادمیوم و سرب در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • پتاسیم اثر باکتری سودوموناس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • پتاسیم بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه، غلظت سدیم و پتاسیم 18 ژنوتیپ گندم نان در مرحله پرشدن دانه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 29-40]
 • پتاسیم دانه اثر نانو کلات پتاسیم و آسکوربیک اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) رقم کامران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]
 • پتاسیم و تنش خشکی اثر سطوح پتاسیم بر تحمل به تنش خشکی در کلزا [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 31-34]
 • پیچک صحرایی بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • پرایمینگ بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 24-28]
 • پرایمینگ ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • پرایمینگ بذر مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]
 • پیریدوکسین انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]
 • پرشدن دانه مطالعه سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 9-12]
 • پروتئین اثر محلول‌پاشی سیلیس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کلمو (Physorrhynchus chamaerapistrum) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 92-101]
 • پروتئین دانه ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار بیوچار و میکوریزا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 63-75]
 • پروتئین های محلول تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • پرولین بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • پرولین ارزیابی روش‌های مختلف کاربرد اسید‌سالیسیلیک و پومیس بر کاهش اثر شوری و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 150-163]
 • پلی اتیلن گلایکل مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]
 • پنتر مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]
 • پندیمتالین تاثیر نحوه پاشش و نوع علفکش بر کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-32]

ت

 • تاج خروس تاثیر نحوه پاشش و نوع علفکش بر کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-32]
 • تاریخ کاشت بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • تاریخ کاشت بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • تاریخ کاشت واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • تاریخ کاشت بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • تاریخ کاشت بررسی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در واکنش به تنش گرما در ارقام برنج شمال خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 49-57]
 • تاریخ کاشت بهبود خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی ذرت علوفه‌ای با تغییر در تاریخ کاشت و تعیین مناسب ترین زمان برداشت در منطقه ورامین [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • تاریخ کاشت ارزیابی اثر تاریخ کشت بر عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام گندم [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • تاریخ های کاشت اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • تاریخ‌های کاشت بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 73-87]
 • تیپ بهاره مقایسه پتانسیل عملکرد12 رقم بهاره کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • تجزیه‏ خوشه‏ای ارزیابی ژنوتیپ‏های یونجه از نظر تحمل به تنش شوری از طریق روش‏های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-68]
 • تجزیه به مؤلفه‏های اصلی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج‏های هوازی در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • تجزیه پایداری بررسی پایداری ناپارامتری و مقایسه عملکرد لاین‌های امید بخش یولاف در منطقه کرج [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • تجزیه خوشه‌ای ارزیابی تحمل به کم آبی هیبریدهای ذرت (Zea mays) با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 95-106]
 • تجزیه خوشه‏ای واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج‏های هوازی در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • تجزیه علیت ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]
 • تجزیه علیت همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]
 • تجزیه علیت اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • تجزیه علیت تعیین برخی صفات مؤثر بر عملکرد سویا در سطوح مختلف تنش شوری در شرایط گلخانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 157-169]
 • تجزیه علیت بررسی اثر فاصله بوته بر عملکرد چهار رقم هندوانه (Citrullus vulgaris) در شرایط محیطی جیرفت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • تجزیه کلاستر ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (.Oryza sativa L) به شرایط آب و هوایی مازندران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]
 • تجمیع نیترات بررسی اثر نانو ذرات آهن و منیزیم و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان نیترات غده سیب زمینی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 41-54]
 • تخریب غشا سلولی بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی جو بر رشد گیاهچه و پایداری غشا سلولی گیاهچه‎ علف‎های هرز یولاف وحشی و چچم [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 66-72]
 • تراکم بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • تراکم تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • تراکم بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • تراکم بوته واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]
 • تراکم بوته تـأثیر سطوح مختلف تراکم بوته و کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (704SC. ) در شرایط آب و هوایی لالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-30]
 • تراکم بوته تأثیر تراکم کاشت و رژیم‏های مختلف آبیاری بر عملکرد علوفه ارزن مرواریدی ‌(Pennisetum glaucum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 171-182]
 • تراکم بوته اثرات تراکم بوته‌ و مقادیر متفاوت نیتروژن بر تغییرات انتقال مجدد در عملکرد ذرت دانه‌ای(.Zea mays L) هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 117-130]
 • تراکم علف‌هرز ارزیابی کارایی علف‌کش‌های جدید نیکوسولفورون و فورام سولفورون در مقایسه با علف‏کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز ذرت علوفه‌ای در منطقه بیرجند [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • تراکم کاشت تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • تراکم کاشت بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • تراکم کشت مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • ترتیکاله مطالعه سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 9-12]
 • تریتیکاله ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و همبستگی آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های تریتیکاله [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 8-11]
 • تریتیکاله بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • تریتیکاله روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 14-17]
 • ترفلان بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 34-38]
 • ترفلان بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 22-26]
 • ترکیب پذیری ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]
 • تعداد دانه پوک بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد در برخی ارقام و لاین‌های جو در منطقه خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • تعداد غلاف در بوته اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • تعداد میوه بررسی اثر فاصله بوته بر عملکرد چهار رقم هندوانه (Citrullus vulgaris) در شرایط محیطی جیرفت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • تنش بررسی تأثیر شوری روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی رقم های گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-8]
 • تنش ارزیابی اثر سطوح زئولیت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام برنج (.Oryza sativa L) در منطقه میانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-149]
 • تنش آب بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]
 • تنش اسمزی ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • تنش خشکی ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]
 • تنش خشکی مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]
 • تنش خشکی ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • تنش خشکی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • تنش خشکی بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • تنش خشکی ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]
 • تنش خشکی بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]
 • تنش خشکی بررسی پاسخ ارقام کلزا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-21]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]
 • تنش خشکی بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • تنش خشکی بررسی اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در 23 لاین و رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]
 • تنش خشکی ارزیابی تحمل به کم آبی هیبریدهای ذرت (Zea mays) با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 95-106]
 • تنش خشکى انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]
 • تنش شوری تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • تنش شوری بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • تنش شوری مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • تنش شوری ارزیابی ژنوتیپ‏های یونجه از نظر تحمل به تنش شوری از طریق روش‏های آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 57-68]
 • تنش شوری بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • تنش شوری تاثیر فرسودگی تسریع شده و شوری بر جوانه‌زنی بذور علف‌های‌هرز پنیرک (Malva neglecta)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و قیاق (Sorghum halepense) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 83-96]
 • تنش شوری ارزیابی روش‌های مختلف کاربرد اسید‌سالیسیلیک و پومیس بر کاهش اثر شوری و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 150-163]
 • تنش شوری بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه، غلظت سدیم و پتاسیم 18 ژنوتیپ گندم نان در مرحله پرشدن دانه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 29-40]
 • تنش کم آبی اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • تنش کم آبی ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • توتریل و نابواس بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]
 • توده بومی بررسی اثر الگوی کاشت بر صفات مرفولوژیکی و آناتومیکی توده‌های بومی تره ایرانی (Allium ampeloperasum ssp. Persicum) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]

ج

 • جو ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]
 • جو بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • جو ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • جو بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]
 • جو بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-50]
 • جوانه زنی بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 24-28]
 • جوانه زنی بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • جوانه زنی ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • جوانه‌زنی مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]
 • جوانه‌زنی مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • جوانه‌زنی تاثیر پیش تیمارهای سالسیلیک اسید و جیبریک اسید بر تجمع برخی از یون‌ها و شاخص‌های جوانه‌زنی در کلزا تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • جوانه‌زنی تاثیر فرسودگی تسریع شده و شوری بر جوانه‌زنی بذور علف‌های‌هرز پنیرک (Malva neglecta)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و قیاق (Sorghum halepense) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 83-96]
 • جو بهاره تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]

خ

 • خشکی بررسی اثرات توسعه ریشه در ارتباط با تحمل به خشکی در چهار رقم گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 9-13]
 • خصوصیات جوانه زنی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • خصوصیات فیزیولوژیکی رشد تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • خطی‌کار ارزیابی مزرعه‌ای بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا در منطقه شوشتر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 183-196]
 • خوزستان مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]
 • خوزستان بررسی تاثیر الگوی کاشت مکانیزه و شیوه آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد گندم در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-146]
 • خوشه نقش تاریخ کاشت و ارقام برنج بر میزان تأثیر علف هرز روی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی در روش خشکه‌کاری [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]

د

 • دانه ارزیابی روابط بین صفات شیمیایی و بیوشیمیایی با عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج از طریق مدل رگرسیون گام به گام در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 50-62]
 • درجه روز رشد پیش‌بینی ظهور گیاهچه علف‌های هرز هفت‌بند پیچکی (Polygonum convolvulus L.)، شاهتره (Fumaria vaillantii Lois) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) با استفاده از مدل‌های دمایی در شرایط کرج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 76-89]
 • درصد پروتئین دانه بررسی تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 55-72]
 • درصد پروتئین دانه بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد در برخی ارقام و لاین‌های جو در منطقه خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • درصد دانه پوک اثر سن نشا و تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان هرات- افغانستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 107-119]
 • درصد روغن بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • درصد روغن تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه سه هیبرید کلزا در شرایط آب و هوایی دزفول [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • درصد روغن تعیین برخی صفات مؤثر بر عملکرد سویا در سطوح مختلف تنش شوری در شرایط گلخانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 157-169]
 • درصد روغن دانه بررسی تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 55-72]
 • دسیکاسیون بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]

ذ

 • ذرت اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • ذرت کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 24-29]
 • ذرت بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 24-28]
 • ذرت واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]
 • ذرت تاثیر نحوه پاشش و نوع علفکش بر کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-32]
 • ذرت کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 28-33]
 • ذرت بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • ذرت ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]
 • ذرت بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن‌گلایکول بر جوانه‏زنی و رشد گیاهچه هیبرید‏های ذرت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-124]
 • ذرت بهبود خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی ذرت علوفه‌ای با تغییر در تاریخ کاشت و تعیین مناسب ترین زمان برداشت در منطقه ورامین [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • ذرت اثرات تراکم بوته‌ و مقادیر متفاوت نیتروژن بر تغییرات انتقال مجدد در عملکرد ذرت دانه‌ای(.Zea mays L) هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 117-130]
 • ذرت علوفه‎ای ارزیابی کارایی علف‌کش‌های جدید نیکوسولفورون و فورام سولفورون در مقایسه با علف‏کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز ذرت علوفه‌ای در منطقه بیرجند [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • ذرت علوفه ای مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • ذرت علوفه‌ای بهبود خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی ذرت علوفه‌ای با تغییر در تاریخ کاشت و تعیین مناسب ترین زمان برداشت در منطقه ورامین [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

ر

 • رابطه‏ی منبع و مقصد اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • راتون تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • راندمان آبیاری بررسی تاثیر الگوی کاشت مکانیزه و شیوه آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد گندم در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-146]
 • راندمان توزیع مجدد بررسی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در واکنش به تنش گرما در ارقام برنج شمال خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 49-57]
 • ریز جانداران اثر تلقیح بذر با باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و رشد باقلا (.Vicia faba L) در مقادیر مختلف کود فسفر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 14-31]
 • ریزمغذی ارزیابی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 107-119]
 • ریز مغذی مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]
 • ریز مغذی بررسی اثر نانو ذرات آهن و منیزیم و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان نیترات غده سیب زمینی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 41-54]
 • رژیم آبیاری تأثیر تراکم کاشت و رژیم‏های مختلف آبیاری بر عملکرد علوفه ارزن مرواریدی ‌(Pennisetum glaucum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 171-182]
 • رسیدگی دانه اثر مقادیر مصرف و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، انتقال مجدد ماده خشک و میزان فتوسنتز جاری در گندم رقم چمران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 89-102]
 • رسیدگی دانه اثر زمان برداشت برخصوصیات جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]
 • رشد ارزیابی رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ژنوتیپ های برنج هوازی در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 90-112]
 • ریشه بررسی اثرات توسعه ریشه در ارتباط با تحمل به خشکی در چهار رقم گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 9-13]
 • رطوبت نسبی برگ بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • رقم بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • رقم ارزیابی کارایی مصرف نور بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مختلف سویا در منطقه مغان اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 22-31]
 • رقم ارزیابی اثر تاریخ کشت بر عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام گندم [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • رقم آذر-2 بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • رقم آذر-2 بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]
 • رقم شیرودی ارزیابی سیستم‌های تغذیه‌ای شیمیایی و آلی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-174]
 • رقم عنبر نجفی مقایسه کود اوره با کود اوره پوشش‌دار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر مقادیر مختلف سیلیس [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 27-36]
 • رگرسیون گام به گام ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]
 • رگرسیون گام به گام مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • رگرسیون گام به گام همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]
 • رنگیزه های فتوسنتزی اثر محلول‌پاشی سیلیس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کلمو (Physorrhynchus chamaerapistrum) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 92-101]
 • روابط بین صفات بررسی روابط بین صفات ارقام برنج تحت تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 8-12]
 • روزنه بررسی اثر الگوی کاشت بر صفات مرفولوژیکی و آناتومیکی توده‌های بومی تره ایرانی (Allium ampeloperasum ssp. Persicum) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]
 • رویشی ارزیابی رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ژنوتیپ های برنج هوازی در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 90-112]
 • روش افزایشی ارزیابی اثر کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا چشم بلبلی (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دانه ذرت و لوبیا و کنترل علف‎های هرز در منطقه‎ی گتوند [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 32-40]
 • روند تجمع تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • رونستار بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]

ز

 • زایشی ارزیابی رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ژنوتیپ های برنج هوازی در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 90-112]
 • زیست توده ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد ذرت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • زمان استفاده از علفکش بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]
 • زمان برداشت بهبود خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی ذرت علوفه‌ای با تغییر در تاریخ کاشت و تعیین مناسب ترین زمان برداشت در منطقه ورامین [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • زمان برش ارزیابی نقش عوامل کاهنده رشد بر برخی از شاخص‌های مرفوفیزیولوژیکی و عملکردی ارقام برنج (.Oryza sativa L) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 164-175]
 • زنده مانی اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • زوال بذر اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • زئولیت ارزیابی اثر سطوح زئولیت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام برنج (.Oryza sativa L) در منطقه میانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-149]

ژ

 • ژنوتیپ بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • ژنوتیپ های گندم ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]

س

 • سایکوسل بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • سالیسیلیک اسید بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]
 • سالیسیلیک اسید تاثیر پرایمینگ بذر و مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mayz L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-26]
 • سدیم بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه، غلظت سدیم و پتاسیم 18 ژنوتیپ گندم نان در مرحله پرشدن دانه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 29-40]
 • سرعت پر شدن دانه اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 33-40]
 • سرعت جذب خالص برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر صفات زراعی و وقوع بیماری بلاست در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • سرعت جوانه‏زنی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن‌گلایکول بر جوانه‏زنی و رشد گیاهچه هیبرید‏های ذرت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-124]
 • سرعت رشد محصول تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در اراضی خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-106]
 • سیستم کشت بررسی تاثیر الگوی کاشت مکانیزه و شیوه آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد گندم در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-146]
 • سطح برگ تغییرات ویژگی‌های رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در حضور شنبلیله به‌عنوان خاک‌پوش زنده [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-77]
 • سطوح نیتروژن بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • سلکات اولترا اثرات سطوح مختلف کود سلنیوم و کود دامی بر جذب سلنیوم در یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 59-68]
 • سنکور مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]
 • سهم اندام‌ها بررسی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در واکنش به تنش گرما در ارقام برنج شمال خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 49-57]
 • سویا اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • سویا بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • سویا واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • سویا ارزیابی کارایی مصرف نور بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مختلف سویا در منطقه مغان اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 22-31]
 • سوپراکسیددیسموتاز تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 10-21]
 • سوپر جاذب ارزیابی روش‌های مختلف کاربرد اسید‌سالیسیلیک و پومیس بر کاهش اثر شوری و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 150-163]
 • سوپرفسفات تریپل بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]
 • سوپرفسفات تریپل بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • سودوموناس فلورسنت اثر تلقیح بذر با باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و رشد باقلا (.Vicia faba L) در مقادیر مختلف کود فسفر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 14-31]
 • سورگوم مطالعه اثرات محلول پاشی محرک های رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد وزنی در گیاه علوفه‏ای سورگوم اسپیدفید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 14-17]

ش

 • شاخص برداشت بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • شاخص برداشت تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه سه هیبرید کلزا در شرایط آب و هوایی دزفول [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • شاخص برداشت بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-50]
 • شاخص برداشت تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم، خاکورزی و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گیاه سویا در کشت تابستانه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 51-65]
 • شاخص برداشت ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار بیوچار و میکوریزا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 63-75]
 • شاخص تحمل به تنش ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]
 • شاخص تحمل به تنش ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • شاخص تحمل به خشکی بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]
 • شاخص سطح برگ بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • شاخص سطح برگ اثر سویه‌های قارچ مایکوریزا و کود فسفره ﺑﺮ صفات رشدی و ﻋﻤﻠﻜﺮد دانه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 13-22]
 • شاخص سطح برگ ارزیابی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 107-119]
 • شاخص سطح برگ تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در اراضی خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-106]
 • شاخص سطح برگ تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گندم در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 121-132]
 • شاخص سطح برگ ارزیابی نقش عوامل کاهنده رشد بر برخی از شاخص‌های مرفوفیزیولوژیکی و عملکردی ارقام برنج (.Oryza sativa L) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 164-175]
 • شاخص مقاومت به خشکی انتخاب برای مقاومت به خشکی در ارقام مختلف گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 6-10]
 • شاخص‌های تحمل به خشکی بررسی پاسخ ارقام کلزا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-21]
 • شاخص های رشد بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]
 • شاخص‌های رشد بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد در برخی ارقام و لاین‌های جو در منطقه خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • شاخص‌های فیزیولوژیکی بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 73-87]
 • شیارزنی حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • شکر حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • شنبلیله تغییرات ویژگی‌های رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در حضور شنبلیله به‌عنوان خاک‌پوش زنده [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-77]
 • شوری بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]
 • شوری بررسی تأثیر شوری روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی رقم های گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-8]
 • شوری تاثیر پیش تیمارهای سالسیلیک اسید و جیبریک اسید بر تجمع برخی از یون‌ها و شاخص‌های جوانه‌زنی در کلزا تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • شوری – جو- تنش بررسی عملکرد برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و لاین های جو در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 29-32]

ص

 • صفات بیولوژیک تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • صفات فیزیولوژیکی ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • صفات کیفی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]
 • صفات کیفی بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • صفات مرفولوژیک اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]
 • صفات مرفولوژیکی بهبود خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی ذرت علوفه‌ای با تغییر در تاریخ کاشت و تعیین مناسب ترین زمان برداشت در منطقه ورامین [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • صفات مورفولوژیک بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • صفات مورفولوژیک ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]
 • صفات مورفولوژیکی ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]

ض

 • ضرایب همبستگی اثر سن نشا و تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان هرات- افغانستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 107-119]
 • ضرایب همستگی بررسی پایداری ناپارامتری و مقایسه عملکرد لاین‌های امید بخش یولاف در منطقه کرج [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • ضریب استهلاک نوری اثر کودهای سبز و معدنی بر میزان حاصلخیزی خاک، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه‌ی گندم رقم چمران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 21-32]
 • ضریب همبستگی تعیین برخی صفات مؤثر بر عملکرد سویا در سطوح مختلف تنش شوری در شرایط گلخانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 157-169]
 • ضریب همبستگی ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (.Oryza sativa L) به شرایط آب و هوایی مازندران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-58]

ط

 • طول خوشه بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]
 • طول گیاهچه اثر زمان برداشت برخصوصیات جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]

ع

 • علف‏کش کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]
 • علف­کش­ها بررسی مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند در میزان‌های متفاوت کود اوره با پوشش گوگردی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 147-156]
 • علف کش کمی‌سازی تأثیر دزهای کاهش یافته علفکش و مقادیر نیتروژن بر رقابت گندم - یولاف زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 133-148]
 • علفکش دومنظوره بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]
 • علف کش گل بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]
 • علف‏کش‏ها تـأثیر سطوح مختلف تراکم بوته و کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (704SC. ) در شرایط آب و هوایی لالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-30]
 • علفهای هرز مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]
 • علف‌های‌ هرز کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 24-29]
 • علف‌های‌ هرز کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 28-33]
 • علف هرز بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]
 • علف هرز بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]
 • علوفه تأثیر تراکم کاشت و رژیم‏های مختلف آبیاری بر عملکرد علوفه ارزن مرواریدی ‌(Pennisetum glaucum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 171-182]
 • عملکرد اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • عملکرد مطالعه اثرات محلول پاشی محرک های رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد وزنی در گیاه علوفه‏ای سورگوم اسپیدفید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 14-17]
 • عملکرد بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • عملکرد مقایسه پتانسیل عملکرد12 رقم بهاره کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • عملکرد تـأثیر سطوح مختلف تراکم بوته و کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) بر کنترل علف‏های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (704SC. ) در شرایط آب و هوایی لالی [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-30]
 • عملکرد بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]
 • عملکرد اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • عملکرد اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 33-40]
 • عملکرد بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • عملکرد بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 73-87]
 • عملکرد ارزیابی تحمل به کم آبی هیبریدهای ذرت (Zea mays) با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 95-106]
 • عملکرد ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (.Oryza sativa L) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-28]
 • عملکرد ارزیابی روابط بین صفات شیمیایی و بیوشیمیایی با عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج از طریق مدل رگرسیون گام به گام در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 50-62]
 • عملکرد برنج برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر صفات زراعی و وقوع بیماری بلاست در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • عملکرد بیولوژیک اثر دور آبیاری، کود دامی و ورمی‏کمپوست بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد به‏لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 67-82]
 • عملکرد بیولوژیک تأثیر ورمی‌کمپوست و کود دامی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 78-91]
 • عملکرد دانه مطالعه سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 9-12]
 • عملکرد دانه ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و همبستگی آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های تریتیکاله [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 8-11]
 • عملکرد دانه بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • عملکرد دانه بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • عملکرد دانه بررسی تاریخ‌های مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو در مازندران [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 8-13]
 • عملکرد دانه تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • عملکرد دانه واکنش صفات مرفوفیزیولوژیکی در تولید بذر هیبرید S. C. 704 ذرت در پاسخ به تراکم بوته و الگوی کاشت لاین‌های پدری و مادری [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 28-32]
 • عملکرد دانه بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • عملکرد دانه ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]
 • عملکرد دانه اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • عملکرد دانه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • عملکرد دانه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]
 • عملکرد دانه اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • عملکرد دانه بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • عملکرد دانه بررسی اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در 23 لاین و رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]
 • عملکرد دانه بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • عملکرد دانه بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-50]
 • عملکرد دانه اثر باکتری سودوموناس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • عملکرد دانه بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • عملکرد دانه اثر سویه‌های قارچ مایکوریزا و کود فسفره ﺑﺮ صفات رشدی و ﻋﻤﻠﻜﺮد دانه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 13-22]
 • عملکرد دانه ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد ذرت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • عملکرد دانه بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-93]
 • عملکرد دانه بررسی اثرات مقادیر مختلف کود اوره و فیلترکیک نیشکر بر عملکرد و پارامترهای عملکردی گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • عملکرد دانه مقایسه کود اوره با کود اوره پوشش‌دار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر مقادیر مختلف سیلیس [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 27-36]
 • عملکرد دانه اثر سن نشا و تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان هرات- افغانستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 107-119]
 • عملکرد دانه تغییرات ویژگی‌های رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در حضور شنبلیله به‌عنوان خاک‌پوش زنده [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-77]
 • عملکرد دانه اثرات تراکم بوته‌ و مقادیر متفاوت نیتروژن بر تغییرات انتقال مجدد در عملکرد ذرت دانه‌ای(.Zea mays L) هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 117-130]
 • عملکرد دانه بررسی تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 55-72]
 • عملکرد دانه ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار بیوچار و میکوریزا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 63-75]
 • عملکرد روغن واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 11-20]
 • عملکرد روغن تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه سه هیبرید کلزا در شرایط آب و هوایی دزفول [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • عملکرد روغن تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم، خاکورزی و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گیاه سویا در کشت تابستانه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 51-65]
 • عملکرد روغن بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-93]
 • عملکرد زیستی ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار بیوچار و میکوریزا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 63-75]
 • عملکرد شلتوک ارزیابی نقش عوامل کاهنده رشد بر برخی از شاخص‌های مرفوفیزیولوژیکی و عملکردی ارقام برنج (.Oryza sativa L) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 164-175]
 • عملکرد علوفه بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر برخی صفات کیفی و مورفولوژیک و عملکرد سیلویی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-42]
 • عملکرد علوفه تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • عملکرد علوفه بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • عملکرد غلاف تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • عملکرد فتوسیستم ها اثر محلول‌پاشی سیلیس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کلمو (Physorrhynchus chamaerapistrum) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 92-101]
 • عملکرد و اجزای عملکرد بررسی اثر رقم و زمان چین برداری بر عملکرد علوفه یونجه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 12-16]
 • عملکرد و اجزای عملکرد مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]
 • عملکرد و اجزای عملکرد ارزیابی اثر سطوح زئولیت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام برنج (.Oryza sativa L) در منطقه میانه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 131-149]
 • عناصر غذایی ارزیابی روش‌های مختلف کاربرد اسید‌سالیسیلیک و پومیس بر کاهش اثر شوری و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 150-163]

غ

 • غلاف در بوته اثر نانو کلات پتاسیم و آسکوربیک اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) رقم کامران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]
 • غلظت سلنیوم اثرات سطوح مختلف کود سلنیوم و کود دامی بر جذب سلنیوم در یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 59-68]

ف

 • فاصله ردیف بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]
 • فاصله ردیف اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • فاصله کاشت بررسی اثر فاصله بوته بر عملکرد چهار رقم هندوانه (Citrullus vulgaris) در شرایط محیطی جیرفت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • فتوسنتز تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • فتوسنتز تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • فتوسنتز بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • فتوسنتز ارزیابی رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد ژنوتیپ های برنج هوازی در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 90-112]
 • فتوسنتز جاری بررسی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در واکنش به تنش گرما در ارقام برنج شمال خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 49-57]
 • فسفر اثر باکتری سودوموناس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]

ق

 • قارچ مایکوریزا بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه‏ای (SC. 704) تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 17-22]
 • قدرت بذر بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • قطع آبیاری بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]
 • قطع آبیاری تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گندم در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 121-132]
 • قند ارزیابی روابط بین صفات شیمیایی و بیوشیمیایی با عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج از طریق مدل رگرسیون گام به گام در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 50-62]

ک

 • کارایی فتوسنتز اثر مقادیر مصرف و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، انتقال مجدد ماده خشک و میزان فتوسنتز جاری در گندم رقم چمران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 89-102]
 • کارایی فتوسنتز جاری ارزیابی اثر تاریخ کشت بر عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام گندم [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • کارایی مصرف آب حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • کارایی مصرف آب ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد ذرت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • کارایی مصرف نور ارزیابی کارایی مصرف نور بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های مختلف سویا در منطقه مغان اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 22-31]
 • کانولا بررسی اثر مدیریت زراعی گیاهان قبلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم‏ هایولا 401 در منطقه اهواز [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 29-34]
 • کاهش عملکرد نقش تاریخ کاشت و ارقام برنج بر میزان تأثیر علف هرز روی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی در روش خشکه‌کاری [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • کربوهیدرات اثر محلول‌پاشی سیلیس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کلمو (Physorrhynchus chamaerapistrum) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 92-101]
 • کشاورزی پایدار تأثیر ورمی‌کمپوست و کود دامی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 78-91]
 • کشاورزی پایدار اثر مدیریت مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی‌بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) در رامهرمز [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 102-116]
 • کشت تأخیری بررسی اثر تأخیر در کاشت و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، صفات مورفولوژیک و شاخص کلروفیل گیاه کلزا (Brassica nupus. L) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]
 • کشت مخلوط ارزیابی اثر کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا چشم بلبلی (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دانه ذرت و لوبیا و کنترل علف‎های هرز در منطقه‎ی گتوند [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 32-40]
 • کشت مستقیم نقش تاریخ کاشت و ارقام برنج بر میزان تأثیر علف هرز روی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی در روش خشکه‌کاری [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 35-49]
 • کشت مکانیزه ارزیابی مزرعه‌ای بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا در منطقه شوشتر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 183-196]
 • کیفیت بذر اثر شرایط خشک شدن و زمان برداشت بر کیفیت و زنده مانی بذرهای سویا در دماهای مختلف نگهداری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • کیفیت بذر بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • کلرید سدیم مطالعه اثر پتانسیل‌های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه‌های اسفناج (Spinacia oleracea [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • کلروفیل بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • کلروفیل تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • کلروفیل ارزیابی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 107-119]
 • کلروفیل تغییرات ویژگی‌های رویشی و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در حضور شنبلیله به‌عنوان خاک‌پوش زنده [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 59-77]
 • کلزا بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • کلزا مقایسه پتانسیل عملکرد12 رقم بهاره کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • کلزا اثر سطوح پتاسیم بر تحمل به تنش خشکی در کلزا [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 31-34]
 • کلزا بررسی پاسخ ارقام کلزا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-21]
 • کلزا بررسی اثر تأخیر در کاشت و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، صفات مورفولوژیک و شاخص کلروفیل گیاه کلزا (Brassica nupus. L) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]
 • کلزا بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • کلزا بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی گرگان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • کلزا تاثیر پیش تیمارهای سالسیلیک اسید و جیبریک اسید بر تجمع برخی از یون‌ها و شاخص‌های جوانه‌زنی در کلزا تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • کنترل تلفیقی کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 24-29]
 • کنترل تلفیقی کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 28-33]
 • کنترل تلفیقی کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]
 • کنترل شیمیایی ارزیابی کارایی علف‌کش‌های جدید نیکوسولفورون و فورام سولفورون در مقایسه با علف‏کش‌های رایج در کنترل علف‌های هرز ذرت علوفه‌ای در منطقه بیرجند [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • کنترل علف هرز بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 34-38]
 • کنترل علف هرز بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 22-26]
 • کنجد مطالعه اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنجد (رقم دزفول) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 8-12]
 • کود ازته بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]
 • کودآلی بررسی اثرات مقادیر مختلف کود اوره و فیلترکیک نیشکر بر عملکرد و پارامترهای عملکردی گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • کود اوره تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم، خاکورزی و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گیاه سویا در کشت تابستانه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 51-65]
 • کود بیولوژیک بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • کود بیولوژیکی اثر باکتری سودوموناس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • کود پتاس ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (.Oryza sativa L) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-28]
 • کود زیستی اثر تلقیح بذر با باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و رشد باقلا (.Vicia faba L) در مقادیر مختلف کود فسفر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 14-31]
 • کود شیمیایی بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 41-50]
 • کود فسفاته اثر تلقیح بذر با باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و رشد باقلا (.Vicia faba L) در مقادیر مختلف کود فسفر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 14-31]
 • کود گاوی تأثیر ورمی‌کمپوست و کود دامی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 78-91]
 • کود نانو بررسی اثر نانو ذرات آهن و منیزیم و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان نیترات غده سیب زمینی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 41-54]
 • کود نیتروژن تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آرایش کاشت بر صفات کیفی دو لاین برنج هیبرید در استان گیلان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 6-8]
 • کود نیتروژن بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • کود نیتروژن ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (.Oryza sativa L) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 13-28]
 • کودهای شیمیایی اثر کودهای سبز و معدنی بر میزان حاصلخیزی خاک، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه‌ی گندم رقم چمران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 21-32]
 • کولتیواتور بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]
 • کولتیواسیون کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]

گ

 • گیاهچه تاثیر پیش تیمارهای سالسیلیک اسید و جیبریک اسید بر تجمع برخی از یون‌ها و شاخص‌های جوانه‌زنی در کلزا تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]
 • گیاه والد بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • گیاه والد، کود نیتروژن بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]
 • گرده افشانی اثر مقادیر مصرف و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، انتقال مجدد ماده خشک و میزان فتوسنتز جاری در گندم رقم چمران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 89-102]
 • گره ریشه تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم، خاکورزی و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گیاه سویا در کشت تابستانه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 51-65]
 • گلرنگ بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 18-24]
 • گلرنگ تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 10-21]
 • گندم انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]
 • گندم بررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه زنی، قدرت بذر و استقرار گیاهچه در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-30]
 • گندم بررسی اثر زمان های مختلف استفاده از علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه بر کنترل علف های هرز گندم در شرایط محیطی شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 20-24]
 • گندم ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]
 • گندم بررسی تأثیر شوری روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی رقم های گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-8]
 • گندم بررسی اثرات توسعه ریشه در ارتباط با تحمل به خشکی در چهار رقم گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 9-13]
 • گندم اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]
 • گندم ارزیابی جوانه زنی و صفات گیاهچه ای در شرایط تیمار خشکی حاصل ازپلی اتیلن گلیکول در گندم [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 24-27]
 • گندم تاثیر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم متحمل و حساس گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-5]
 • گندم انتخاب برای مقاومت به خشکی در ارقام مختلف گندم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 6-10]
 • گندم بررسی اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد در گیاهان والد گندم رقم آذر-2 تحت شرایط دیم در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 11-16]
 • گندم مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]
 • گندم اثر رابطه‏ی منبع و مقصد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‏های گندم بهاره در اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 45-56]
 • گندم اثر مولفه‌های رشد دانه و اجزای عملکرد بر عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 33-40]
 • گندم بررسی تاثیر الگوی کاشت مکانیزه و شیوه آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد گندم در شمال خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 135-146]
 • گندم بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • گندم ارزیابی اثر تاریخ کشت بر عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام گندم [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • گندم بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه، غلظت سدیم و پتاسیم 18 ژنوتیپ گندم نان در مرحله پرشدن دانه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 29-40]
 • گندم نان بررسی اثر آبیاری محدود بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در 23 لاین و رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 25-32]
 • گونه های هرز باریک برگ مقایسه علفکش های خاک کاربرد آپیروس (سولفوسولفورون، WG 75%)، پنتر (ایزوپروتورون+ دیفلوفنیکان EC 55%) و سنکور (متریبوزین WP 70%) برای کنترل گونه‎های هرز باریک برگ در سه رقم گندم در استان خوزستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 35-38]

ل

 • لاین امید بخش ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]
 • لاین امید بخش ارزیابی واکنش لاین های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 35-42]
 • لاین امید بخش بررسی همبستگی برخی شاخص های تحمل به تنش، عملکرد و اجزاء آن در گیاه جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای دوره [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-23]
 • لوبیا همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]
 • لوبیا چشم بلبلی کارایی کنترل تلفیقی علف‏های هرز بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط شمال خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 34-37]

م

 • ماده خشک تاثیرتغییر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا علوفه ذرت سینگل کراس 704 در منطقه هندیجان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 13-18]
 • ماده خشک اثر مقادیر مصرف و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، انتقال مجدد ماده خشک و میزان فتوسنتز جاری در گندم رقم چمران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 89-102]
 • ماده خشک ریشه اثر سویه‌های قارچ مایکوریزا و کود فسفره ﺑﺮ صفات رشدی و ﻋﻤﻠﻜﺮد دانه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 13-22]
 • ماده خشک کل اثر سویه‌های قارچ مایکوریزا و کود فسفره ﺑﺮ صفات رشدی و ﻋﻤﻠﻜﺮد دانه گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 13-22]
 • ماش بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 34-38]
 • ماش بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • ماش بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]
 • ماش اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • ماش بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 22-26]
 • ماش ارزیابی اثر تنش کم آبی بر صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام ماش [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • ماش اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‏ی سه رقم ماش (Vigna radiata L.) در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • ماش اثر کودهای سبز و معدنی بر میزان حاصلخیزی خاک، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه‌ی گندم رقم چمران [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 21-32]
 • ماش بررسی اثر سطوح علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arrensis) و اجزای عملکرد دو رقم ماش (Vigna radiate) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • مالون دی آلدهید بررسی تاثیر تنش شوری بر محتوی یونی و رشد گیاهچه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 135-145]
 • مالون‌دی‌آلدهید اثر دور آبیاری، کود دامی و ورمی‏کمپوست بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد به‏لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 67-82]
 • محتوی فسفر دانه اثر تلقیح بذر با باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و رشد باقلا (.Vicia faba L) در مقادیر مختلف کود فسفر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 14-31]
 • محلول پاشی مطالعه اثرات محلول پاشی محرک های رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد وزنی در گیاه علوفه‏ای سورگوم اسپیدفید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 14-17]
 • محلول­پاشی بررسی اثر نانو ذرات آهن و منیزیم و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان نیترات غده سیب زمینی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 41-54]
 • محلول پاشی آبسزیک اسید تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • مداکس تاپ ارزیابی نقش عوامل کاهنده رشد بر برخی از شاخص‌های مرفوفیزیولوژیکی و عملکردی ارقام برنج (.Oryza sativa L) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 164-175]
 • مدیریت آبیاری تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • مدیریت علف‌های هرز کمی‌سازی تأثیر دزهای کاهش یافته علفکش و مقادیر نیتروژن بر رقابت گندم - یولاف زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 133-148]
 • مدیریت کلش تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-24]
 • مدل‌سازی گیاهی ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد ذرت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • مدل لجستیک پیش‌بینی ظهور گیاهچه علف‌های هرز هفت‌بند پیچکی (Polygonum convolvulus L.)، شاهتره (Fumaria vaillantii Lois) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) با استفاده از مدل‌های دمایی در شرایط کرج [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 76-89]
 • مراحل رشد گیاه واکنش رشد گیاه بابونه آلمانی L.) (Matricaria chamomilla به آلودگی کادمیوم و سرب در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]
 • مرحله برداشت بررسی پتانسیل استفاده از دسیکانت‏ها در تولید بذر ارقام سویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • میزان نیتروژن بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-36]

ن

 • نیتروژن تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • نیتروژن بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • نیتروژن بررسی اثر تأخیر در کاشت و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، صفات مورفولوژیک و شاخص کلروفیل گیاه کلزا (Brassica nupus. L) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 69-75]
 • نیتروژن کمی‌سازی تأثیر دزهای کاهش یافته علفکش و مقادیر نیتروژن بر رقابت گندم - یولاف زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 133-148]
 • نیتروژن اثرات تراکم بوته‌ و مقادیر متفاوت نیتروژن بر تغییرات انتقال مجدد در عملکرد ذرت دانه‌ای(.Zea mays L) هیبرید سینگل کراس 704 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 117-130]
 • نیتروژن دانه بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد در برخی ارقام و لاین‌های جو در منطقه خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • نسبت سدیم به پتاسیم بررسی تاثیر تنش شوری بر محتوی یونی و رشد گیاهچه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 135-145]
 • نشاسته اثر باکتری سودوموناس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • نیشکر حذف عملیات شیار زنی راهکاری جهت بالا بردن کارآیی مصرف آب در زراعت نیشکر [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • نیشکر بررسی تاثیر کنترل مکانیکی علف‏های هرز و شیوه مصرف کود سرک ازته بر رشد و عملکرد نیشکر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 30-34]

و

 • واژه‎های کلیدی: شاخص برداشت برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر صفات زراعی و وقوع بیماری بلاست در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • واژه‏های کلیدی: آنزیم پراکسیداز بررسی تاثیر تنش شوری بر محتوی یونی و رشد گیاهچه ارقام کلزا (Brassica napus L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 135-145]
 • واژه­های کلیدی: ارزن مرواریدی تأثیر تراکم کاشت و رژیم‏های مختلف آبیاری بر عملکرد علوفه ارزن مرواریدی ‌(Pennisetum glaucum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 171-182]
 • واژه‌های کلیدی: اجزای عملکرد اثر سن نشا و تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان هرات- افغانستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 107-119]
 • واژه‌های کلیدی: ارتفاع بوته تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در اراضی خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-106]
 • واژه‏های کلیدی: ارتفاع بوته بررسی اثرات مقادیر مختلف کود اوره و فیلترکیک نیشکر بر عملکرد و پارامترهای عملکردی گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • واژه‌های کلیدی: آزولا ارزیابی سیستم‌های تغذیه‌ای شیمیایی و آلی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-174]
 • واژه‌های کلیدی: پروتئین دانه مقایسه کود اوره با کود اوره پوشش‌دار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر مقادیر مختلف سیلیس [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 27-36]
 • واژه‌های کلیدی: پروتئین دانه اثر نانو کلات پتاسیم و آسکوربیک اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) رقم کامران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]
 • واژه‌های کلیدی: پلی فنول اثر زمان برداشت برخصوصیات جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف گندم [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 55-66]
 • واژه‌های کلیدی: تجزیه رگرسیون تعیین برخی صفات مؤثر بر عملکرد سویا در سطوح مختلف تنش شوری در شرایط گلخانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 157-169]
 • واژه­های کلیدی: درصد پروتئین بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • واژه‌های کلیدی: ریز دانه‌کار نیوماتیکی ارزیابی مزرعه‌ای بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا در منطقه شوشتر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 183-196]
 • واژه‌های کلیدی: رقابت کمی‌سازی تأثیر دزهای کاهش یافته علفکش و مقادیر نیتروژن بر رقابت گندم - یولاف زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 133-148]
 • واژه‌های کلیدی: سرعت رشد محصول تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گندم در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 121-132]
 • واژه‏های کلیدی: شاخص کلروفیل اثر دور آبیاری، کود دامی و ورمی‏کمپوست بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد به‏لیمو (Lippia citriodora L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 67-82]
 • واژه‌های کلیدی: طول پدانکل ارزیابی تأثیر توأم کودهای زیستی و شیمیایی فسفره و عناصر ریزمغذی بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 107-119]
 • واژه‌های کلیدی: عملکرد ریشه چغندرقند بررسی مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند در میزان‌های متفاوت کود اوره با پوشش گوگردی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 147-156]
 • واژه‌های کلیدی: فرسودگی تاثیر فرسودگی تسریع شده و شوری بر جوانه‌زنی بذور علف‌های‌هرز پنیرک (Malva neglecta)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و قیاق (Sorghum halepense) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 83-96]
 • واژه‏های کلیدی: مقدار کاهش یافته علف‌کش تاثیر پرایمینگ بذر و مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mayz L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-26]
 • وجین دستی بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]
 • وراثت پذیری ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]
 • ورمی‌کمپوست ارزیابی سیستم‌های تغذیه‌ای شیمیایی و آلی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ارقام برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط تنش کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-174]
 • وزن تر گیاهچه بررسی اثرات سالسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم نان در شرایط تنش شوری (Triticum aestivum L.) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 43-57]
 • وزن خشک بر همکنش ارقام مختلف کلزا و میزان‏های مختلف نیتروژن و تأثیر بر وزن خشک و رشد اولیه گیاهچه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 25-27]
 • وزن خشک تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 10-21]
 • وزن خشک علف­های­هرز بررسی مدیریت علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند در میزان‌های متفاوت کود اوره با پوشش گوگردی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 147-156]
 • وزن خشک گیاهچه بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن‌گلایکول بر جوانه‏زنی و رشد گیاهچه هیبرید‏های ذرت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 115-124]
 • وزن علف هرز ارزیابی اثر کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا چشم بلبلی (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دانه ذرت و لوبیا و کنترل علف‎های هرز در منطقه‎ی گتوند [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 32-40]
 • وزن میوه بررسی اثر فاصله بوته بر عملکرد چهار رقم هندوانه (Citrullus vulgaris) در شرایط محیطی جیرفت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • وزن هزاردانه اثر نانو کلات پتاسیم و آسکوربیک اسید بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی دانه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) رقم کامران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 149-160]
 • وزن هزار دانه بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 83-93]
 • وزن هزار دانه بررسی اثرات مقادیر مختلف کود اوره و فیلترکیک نیشکر بر عملکرد و پارامترهای عملکردی گندم نان [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • وزن هزار دانه تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گندم در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 121-132]
 • ویژگی‏های برگ بررسی اثر الگوی کاشت بر صفات مرفولوژیکی و آناتومیکی توده‌های بومی تره ایرانی (Allium ampeloperasum ssp. Persicum) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 125-133]

ه

 • هیبریدهای ذرت بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • هتروزیس ارزیابی پتانسیل ژنتیکی لاین‌های ذرت ایرانی با استفاده از روش دای‌آلل گریفینگ و مدل امی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 13-24]
 • هیدروپرایمینگ تاثیر پرایمینگ بذر و مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mayz L.) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 15-26]
 • همبستگی ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]
 • همبستگی بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تریتیکاله در مرحله گلدهی و همبستگی آن با عملکرد دانه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 9-13]
 • همبستگی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 14-17]
 • همبستگی همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-44]
 • همبستگی بررسی تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 55-72]
 • همبستگی ساده مطالعه همبستگی و روابط رگرسیونی بین عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای ذرت علوفه‏ای تحت شرایط تراکم کشت متفاوت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 18-23]
 • همبستگی صفات اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‏های گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 12-16]
 • هورمون تاثیر پیش تیمارهای سالسیلیک اسید و جیبریک اسید بر تجمع برخی از یون‌ها و شاخص‌های جوانه‌زنی در کلزا تحت تنش شوری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 23-35]

ی

 • یولاف (Avena sativa) بررسی پایداری ناپارامتری و مقایسه عملکرد لاین‌های امید بخش یولاف در منطقه کرج [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-39]
 • یون بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • یون ارزیابی روابط بین صفات شیمیایی و بیوشیمیایی با عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج از طریق مدل رگرسیون گام به گام در شرایط آب و هوایی شمال استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 50-62]