سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

دو فصلنامه‌ی علوم به‌زراعی گیاهی

Quarterly Journal of

 

Plant Production Science

 

فرم در خواست اشتراک مجله

 

مشخصات مشترک:

نام کامل (شخص یا موسسه):                                          

نشانی:                                          

 

تلفن:                                        نمابر:                                                    نشانی پست الکترونیکی:

                                           

 

 

 

 

مشخصات اشتراک::

نوع اشتراک:                                                       

تاریخ شروع اشتراک:    /      /                                           تاریخ پایان اشتراک:      /     /

تعداد مجله درخواستی:   

 

حق اشتراک سالانه مشترکین 000/40 ریال برای یک دوره (4 شماره) می‌باشد و برای تمدید اشتراک با دفتر مجله تماس حاصل شود.

شماره حساب فصلنامه: بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد واحد شوشتر حساب سیبا 0105834242005 درآمدهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

آدرس: خوزستان شوشتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر – دانشکده کشاورزی  تلفن: 6237929 -0612

پست الکترونی: cps@shoushtar.ac.ir

مهر و امضاء