دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
2. ارزیابی تحمل به کم آبی هیبریدهای ذرت (Zea mays) با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی

صفحه 95-106

محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ هوشنگ رحمتی