دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
5. بررسی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در واکنش به تنش گرما در ارقام برنج شمال خوزستان

صفحه 49-57

عبدالعلی گیلانی1؛ سید عطاءاله سیادت2؛ سامی جلالی3؛ کاوه لیموچی4


7. ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد ذرت

صفحه 69-82

اصلان اگدرنژاد1؛ علیرضا مسجدی 2؛ علیرضا شکوه فر 3؛ مجتبی علوی فاضل 4