دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-39