دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-10