دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
5. ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط تغییر مقدار بیوچار و میکوریزا

صفحه 63-75

10.2./jpps.2021.684939

سید محمد امین سبحانی؛ مجتبی علوی فاضل؛ محمد رضا اردکانی؛ عادل مدحج؛ شهرام لک