دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 
2. ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (.Oryza sativa L)

صفحه 13-28

عبدالحسین شیخ حسینیان؛ مجید عاشوری؛ مجید نحوی؛ سعید بخشی پور؛ محمد رودپیما؛ میترا یکتا؛ فرهاد بیرانوند


4. بررسی اثر نانو ذرات آهن و منیزیم و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان نیترات غده سیب زمینی

صفحه 41-54

امیر خدادادی کروکی؛ محمدرضا یاورزاده؛ محمدمهدی اکبریان؛ علی اکبر عسکری