دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-175 
4. ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (.Oryza sativa L) به شرایط آب و هوایی مازندران

صفحه 47-58

محمدرضا جعفری تلوباغی؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ ولی الله رامئه؛ مرتضی مبلغی