دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 97-174