بررسی تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

2 گروه زراعت، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

چکیده

     به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در دو رقم سویا، آزمایشی در شهرستان رامهرمز واقع در شرق خوزستان به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه تاریخ کاشت 10 مرداد، 25 مرداد و 10 شهریور در کرت‌های اصلی و دو رقم سویا شامل 504 و سالند در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. تجزیه آماری صفات اندازه‌گیری شده نشان داد که تاریخ کاشت اثر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، تعداد بوته در متر مربع، شاخص برداشت و درصد پروتئین دانه داشت. اثر رقم بر صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد بوته در متر مربع، وزن کل ماده خشک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‌دار شد. رقم سالند در تاریخ کاشت دوم بالاترین وزن هزار دانه را با میانگین 2/148 گرم و در تاریخ کاشت سوم کمترین وزن هزار دانه را با میانگین 8/103 گرم را به دست آورد. رقم سالند در تاریخ کاشت دوم بیشترین عملکرد دانه را با متوسط 2059 کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد بیولوژیک را با متوسط 3305 کیلوگرم در هکتار را به دست آورد و در این صفات اختلافش با رقم 504 در تاریخ کاشت اول و سوم معنی‌دار نبود. در تاریخ کاشت سوم رقم سالند کمترین عملکرد دانه با متوسط 506 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیک را با متوسط 947 کیلوگرم در هکتار به دست آورد. درصد روغن دانه در هیچ کدام از صفات معنی‌دار نشد ولی در تاریخ کاشت سوم کمتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود. درصد پروتئین دانه تحت تاثیر تیمار تاریخ کاشت قرار گرفت و در تاریخ کاشت سوم کاهش آن معنی‌دار شد. وزن هزار دانه با درصد پروتئین دانه همبستگی مثبت معنی‌دار در سطح یک درصد داشت، که این مطلب نشان می‌دهد که با افزایش وزن دانه، پروتئین بیشتری در دانه ذخیره می‌شود. در نهایت بر اساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان رقم سالند را برای تاریخ کاشت 25 مرداد و رقم 504 را برای تاریخ کاشت 10 مرداد و 10 شهریور در منطقه مورد مطالعه توصیه نمود.
 

کلیدواژه‌ها