تعداد مقالات: 149

14. بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-11

مائده سیدی؛ مانی مجدم؛ تیمور بابایی نژاد؛ نازلی دروگر


15. برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر صفات زراعی و وقوع بیماری بلاست در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L.)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

الهیار فلاح1؛ علیرضا نبی‌پور2؛ عبدالرضا رنجبر3


16. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-87

عبدالعلی گیلانی؛ سید عطاءاله سیادت؛ سامی جلالی؛ کاوه لیموچی


18. تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در اراضی خوزستان

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 97-106

فاطمه موسوی؛ سید کیوان مرعشی2*؛ تیمور بابایی نژاد