کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 18
1. ارزیابی اثر تاریخ کشت بر عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام گندم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-12

محبوبه رنجبر؛ مجتبی علوی فاضل


2. بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه، غلظت سدیم و پتاسیم 18 ژنوتیپ گندم نان در مرحله پرشدن دانه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-40

شبنم کامیاب؛ خلیل عالمی سعید؛ محمد رضا اصلاحی؛ محمد مرادی


3. بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-11

مائده سیدی؛ مانی مجدم؛ تیمور بابایی نژاد؛ نازلی دروگر