کلیدواژه‌ها = ضریب همبستگی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (.Oryza sativa L) به شرایط آب و هوایی مازندران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-58

محمدرضا جعفری تلوباغی؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ ولی الله رامئه؛ مرتضی مبلغی


2. تعیین برخی صفات مؤثر بر عملکرد سویا در سطوح مختلف تنش شوری در شرایط گلخانه‌ای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-169

زهرا عابدی؛ حمید نجفی زرینی؛ مصطفی عمادی؛ نادعلی باقری