نویسنده = عبدالعلی گیلانی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-87

عبدالعلی گیلانی؛ سید عطاءاله سیادت؛ سامی جلالی؛ کاوه لیموچی


4. اثر باکتری سودوموناس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-113

لیلی نیایش پور؛ سیدکیوان مرعشی؛ عبدالعلی گیلانی