دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-42