نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجزاء عملکرد اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • ارزن پروسو بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • ارزن دم روباهی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • ارزن معمولی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]

ب

 • باکتری حل کننده فسفات بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]

پ

 • پیاز خوراکی بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]
 • پرولین بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • پندیمتالین تاثیر نحوه پاشش و نوع علفکش بر کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-32]

ت

 • تاج خروس تاثیر نحوه پاشش و نوع علفکش بر کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-32]
 • ترفلان بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 22-26]
 • تنش بررسی تأثیر شوری روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی رقم های گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-8]
 • تنش آب بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]
 • تنش خشکی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]
 • تنش خشکی بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • تنش خشکی ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]
 • تنش خشکی بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]
 • تنش خشکی بررسی پاسخ ارقام کلزا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-21]
 • تنش شوری بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • تنش کم آبی اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • توتریل و نابواس بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]

ج

 • جوانه زنی بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]

خ

 • خشکی بررسی اثرات توسعه ریشه در ارتباط با تحمل به خشکی در چهار رقم گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 9-13]
 • خصوصیات جوانه زنی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از ماده پلی اتیلن گلایکول 6000 بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو ژنوتیپ ارزن (ارزن معمولی یا پروسو و ارزن دم روباهی) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 5-9]

ذ

 • ذرت تاثیر نحوه پاشش و نوع علفکش بر کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی در مزرعه ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-32]

ر

 • ریشه بررسی اثرات توسعه ریشه در ارتباط با تحمل به خشکی در چهار رقم گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 9-13]
 • رونستار بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]

س

 • سوپرفسفات تریپل بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]

ش

 • شاخص‌های تحمل به خشکی بررسی پاسخ ارقام کلزا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-21]
 • شاخص های رشد بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای (SC.704) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 19-24]
 • شوری بررسی تأثیر شوری روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی رقم های گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-8]

ص

 • صفات مورفولوژیک ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]

ع

 • علف کش گل بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]
 • عملکرد بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]
 • عملکرد اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • عملکرد دانه بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • عملکرد دانه ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]
 • عملکرد علوفه بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]

ف

 • فاصله ردیف بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]

ک

 • کلروفیل بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]
 • کلزا بررسی پاسخ ارقام کلزا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 19-21]
 • کنترل علف هرز بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 22-26]

گ

 • گندم ارزیابی اثرات تنش خشکی بر روی خصوصیات زراعی- مورفولوژیکی ارقام گندم [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 14-18]
 • گندم بررسی تأثیر شوری روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی رقم های گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 4-8]
 • گندم بررسی اثرات توسعه ریشه در ارتباط با تحمل به خشکی در چهار رقم گندم [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 9-13]

م

 • ماش بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]
 • ماش بررسی اثرات فاصله ردیف و تنش آب بر همبستگی بین عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ماش (Vigna radiata) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-3]
 • ماش اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 14-18]
 • ماش بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 22-26]

و

 • وجین دستی بررسی مقایسه‏ای علف کش اکسی فلورفن و وجین دستی بر کنترل علف‏های هرز پیاز [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 33-35]

ه

 • هیبریدهای ذرت بررسی اثر تنش خشکی برروی برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه و علوفه 14 هیبرید دو منظوره ذرت [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 10-13]

ی

 • یون بررسی اثر تنش شوری بر محتوای یون ها، پرولین و میزان رشد اولیه ارقام ماش [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-4]