نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفتابگردان تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]

ا

 • ارقام یونجه بررسی اثر رقم و زمان چین برداری بر عملکرد علوفه یونجه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 12-16]
 • انتقال مجدد ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و همبستگی آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های تریتیکاله [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 8-11]
 • انتقال مجدد انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]

ب

 • بادام زمینی تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]

پ

 • پرایمینگ بذر مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]
 • پیریدوکسین انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]
 • پرشدن دانه مطالعه سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 9-12]

ت

 • تاریخ های کاشت اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • تجزیه علیت ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]
 • تراکم کاشت تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • ترتیکاله مطالعه سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 9-12]
 • تریتیکاله ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و همبستگی آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های تریتیکاله [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 8-11]
 • ترفلان بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 34-38]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • تنش خشکی ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]
 • تنش خشکى انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]
 • تنش شوری تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]

ج

 • جو ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]
 • جو بهاره تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]

خ

 • خصوصیات فیزیولوژیکی رشد تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]

ذ

 • ذرت اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • ذرت کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 24-29]

ر

 • ریز مغذی مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]
 • رگرسیون گام به گام ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]

ژ

 • ژنوتیپ های گندم ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]

ش

 • شاخص تحمل به تنش ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]
 • شوری – جو- تنش بررسی عملکرد برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام و لاین های جو در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 29-32]

ص

 • صفات بیولوژیک تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]

ع

 • علفهای هرز مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]
 • علف‌های‌ هرز کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 24-29]
 • عملکرد اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در تاریخ های مختلف کاشت درشرایط آب و هوایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-24]
 • عملکرد دانه مطالعه سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ‌های امید بخش تریتیکاله در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 9-12]
 • عملکرد دانه ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و همبستگی آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های تریتیکاله [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 8-11]
 • عملکرد غلاف تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]
 • عملکرد و اجزای عملکرد بررسی اثر رقم و زمان چین برداری بر عملکرد علوفه یونجه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 12-16]
 • عملکرد و اجزای عملکرد مطالعه تاثیر کودهای ریزمغذی و زمانهای مختلف مبازه با علفهای هرز بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد ذرت اسمو پرایم [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 30-33]

ف

 • فتوسنتز تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]

ک

 • کنترل تلفیقی کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد ذرت ( S.C.704) در شرایط آب و هوایی گتوند [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 24-29]
 • کنترل علف هرز بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 34-38]

گ

 • گندم انتقال مجدد مواد پرورده در گیاه گندم در شرایط تنش قبل و بعد از گلدهی و تحت تاثیر ماده پیریدوکسین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-23]

ل

 • لاین امید بخش ارزیابی واکنش لاین‏های امید بخش جو (Hordeum vulgaris) به تنش خشکی با استفاده از شاخص‏های تحمل به تنش [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 33-38]

م

 • ماش بررسی کاربرد علفکش ترفلان بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ماش در شرایط آب و هوایی شهرستان شوشتر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 34-38]
 • محلول پاشی آبسزیک اسید تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت دو رقم آفتابگردان در شرایط تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-8]
 • مدیریت آبیاری تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]

ن

 • نیتروژن تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک بادام زمینی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 13-18]

ه

 • همبستگی ارزیابی روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه علیت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 25-28]