دو فصلنامه ی علوم به زراعی گیاهی (JPPS) - واژه نامه اختصاصی