اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر شهرام لک

زراعت استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

sh.lackyahoo.com


سردبیر و عضو هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رضا طبایی عقدایی

اصلاح نباتات استاد ، سازمان جنگل ها و مراتع کشور

mofidabadatyahoo.com

دکتر محمدرضا اردکانی

زراعت استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

japbatkiau.ac.ir

دکتر جمشید رزمجو

زراعت استاد - گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

krazmjoocc.iut.ac.ir

دکتر سید عطاالله سیادت

زراعت استاد - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

seyedatasiadatyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر عادل مدحج

زراعت دانشیار - گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

adelmodhej2006yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاپور لرزاده

فیزیولوژی گیاهن زراعی دانشیار - گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

lorzadeh42yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدرضا چایی چی

اگرواکولوژی استاد گروه علوم گیاهی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آمریکا

mrchaichicpp.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا خدارحم پور

اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

zahra_khodarahmyahoo.com

دکتر روزبه فرهودی

فیزیولوژی گیاهن زراعی دانشیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

rfarhoudigmail.com

دکتر عادل مدحج

زراعت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر

adelmodhej2006yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر عبدالکریم بنی سعیدی

زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی-دانشگاه آزاد واحد شوشتر- شوشتر-ایران

k.banisaidigmail.com