راهنمای نویسندگان

دریافت فرم تعارض منافع

دریافت فرم تعهدنامه

 

راهنمای تهیهی مقاله برای دو فصلنامهی علمی پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی "

 

این مجله مقاله­ های حاصل از تحقیقاتی که به بررسی رشد، عملکرد و ویژگی‎های گیاهان زراعی و دارویی پرداخته، به  فارسی نوشته شده و جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشند را جهت بررسی و نهایتاً چاپ پذیرش می­نماید.

هیأت تحریریهی مجلهی علوم به زراعی گیاهی رعایت دقیق دستورالعمل زیر را به عنوان یکی از شرایط پذیرش مقاله ضروری می­داند.

1- روش نگارش

تمام صفحات مقاله باید یک رو و یک ستونه نوشته شوند. کلیهی اسامی علمی باید ایتالیک و شمارهی صفحات در وسط و پایین صفحه قرار گیرد. از به­کار بردن کلمات لاتین در متن مقاله خودداری شود. علائم اختصاری می­توانند به لاتین و ایتالیک نوشته شوند (مانند Ψ، α وβ). تعداد صفحات مقاله باید بین 12-14 صفحه باشد. تعهد نامه مقاله ارسالی باید مورد امضاء و تأیید نویسنده مسوول و در صورت امکان کلیه نویسندگان مقاله قرار گرفته باشد. مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص نویسنده مسئول است و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. مقالاتی که تمام نویسندگان آن دانشجو باشند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

2- برگ مشخصات مقاله

همراه هر مقاله یک برگ به صورت جداگانه به فارسی و انگلیسی با درج عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، سمت نگارنده (گان)، نام مؤسسه­ای که نگارنده (گان) در آن مشغول هستند، شماره تلفن و پست الکترونیک و مکانی که تحقیق در آن انجام شده، ارسال گردد.

3- ترتیب رئوس مطالب در مقاله

بخشهای مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از عنوان، نام نگارنده (گان)، چکیده، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، سپاسگزاری (در صورت لزوم)، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی (ترجمهی چکیدهی فارسی).

3-1- عنوان

عنوان مقاله خلاصه بوده و بیشتر از 20 کلمه نباشد.

3-2- چکیده

چکیده، متن فشرده­ای از مقاله با تاکید بر هدف، مواد و روشها، نتایج و بحث بوده و حداکثر در 250 کلمه و در یک پاراگراف ارائه شود. واژه‏های کلیدی از 3 تا 6 کلمه بلافاصله پس از چکیده­های فارسی و انگلیسی آورده شود. کلمات مورد استفاده در بخش عنوان مقاله در واژه‏های کلیدی استفاده نشود. توجه شود که در ارسال اولیهی مقاله به دفتر مجله، نام نگارنده (گان) و آدرس آنها در بالای چکیده ذکر نشود (فقط در برگ مشخصات مقاله قید گردد).

3-3- مقدمه

مقدمه شامل معرفی، ضرورت و توجیه موضوع مورد بررسی است که در آن به تحقیقات انجام شدهی دیگر محققان در همان زمینه به اندازهی کافی پرداخته شده و هدف بررسی و نیاز به انجام تحقیق را به وضوح بیان نماید.

3-4- مواد و روشها

این بخش شامل شرح کاملی از محل اجرا، نوع طرح آزمایش، روش انجام تحقیق، مواد مصرفی، وسایل مورد استفاده، طرح آزمایشی و سال اجرا می­باشد.

3-5- نتایج و بحث

نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول‏ها و یا شکل‏ها ارائه گردد. در بالای جدول، برای نوشتن عنوان آن پس از کلمهی جدول، شمارهی آن، خط فاصله و سپس عنوان نوشته شود. هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد. تمام اعداد متن جدول به فارسی ارائه شود. در جدول از خطوط عمودی استفاده نشود.

چنانچه تمام اعداد متن جدول دارای یک واحد باشند، می­توان واحد را در سمت چپ عنوان اصلی جدول ذکر کرد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه شده و ارتباط آن‏ها با جدول به صورت اعداد یا حروف فارسی در بالا و سمت چپ جملات، ارقام و غیره مشخص گردد.

چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی­دار شده باشد در سطوح احتمال خطای پنج و یک درصد به ترتیب با یک یا دو ستاره نشان داده شده و در صورتی که اختلاف معنی­دار نباشد با علامت « ns » مشخص گردد. جداول را می­توان در صفحات جدا از متن ارائه نمود.

شکل‏ها شامل عکس و کارهای ترسیمی می­باشند. عکس‏ها به صورت رنگی و یا سیاه و سفید تهیه شوند و دارای مقیاس باشند. در پشت عکس‏ها نام نویسنده، عنوان مقاله به اختصار و شمارهی عکس با مداد کم رنگ نوشته و یا اسکن شود. عنوان در زیر شکل‏ها و پس از کلمهی شکل، شمارهی آن، خط فاصله، سپس مشخصات لازم به صورت گویا و مختصر نوشته شود. شکل‏ها با نرم افزار Excel طراحی شده و پس از پذیرش مقاله، در قالب یک فایل Excel جداگانه به همراه مقاله به دفتر مجله ارسال شوند.

چنانچه نتایج در چند قسمت ارائه شده است هر قسمت با عدد مشخص گردد.

بحث مهمترین بخش از مقاله می­باشد و تمام نتایج به دست آمده، توصیه­های لازم و کاربردی با در نظرگرفتن هدف بررسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و لازم است:

-        نتایج تحقیقات دیگران با نتایج به دست آمده در مقاله مقایسه و مورد بحث قرار گیرد.

-        از نتایج به دست آمده پیشنهادات کاربردی ارائه شود.

-        در صورت حاصل نشدن اهداف تحقیق، علت آن توجیه و تفسیر گردد.

3-6- سپاسگزاری

در صورت نیاز، از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاصی که در انجام تحقیق کمک کرده­اند، می‏توان حداکثر در چهار سطر سپاسگزاری نمود.

3-7- منابع مورد استفاده

حداکثر 10 درصد منابع از پایان نامه‏های دانشجویی و چکیده مقالات ارائه شده در همایش‏های ملی و بین المللی باشد. ارجاع به منبع مورد استفاده پس از بیان مطلب قید شود. نحوهی ارجاع در متن در ابتدای جمله بر اساس نام نگارندگان و شماره منبع و در صورت عدم ذکر نام نگارندگان در انتهای جمله بر اساس شمارهی آن منبع در فهرست منابع خواهد بود. برای منابع غیر فارسی در متن مقاله از معادل فارسی نام نویسنده(گان) استفاده شود. مثال: کومار و همکاران(20) بیان نمودند....

فهرست منابع مورد استفاده در آخر به صورت پیوسته، نخست برای منابع فارسی، سپس برای منابع غیر فارسی تنظیم گردد. منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، زیر هم آورده شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرارگرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. در صورتیکه مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، بر اساس ترتیب سال تنظیم شود.

نکته مهم:  ارسال تعهد نامه به همراه مقاله از تاریخ اول آذر 1398 الزامی است . در صورت مشکل مشاهده متن تعهدنامه که در وبسایت نشریه به هنگام ارسال مقاله قابل مشاهده است لازم است نویسنده مسسول به هنگام ارسال مقاله، در بخش نامه به سردبیر، تعهد نماید که کلیه نویسندگان از ارسال مقاله آگاهی دارند و این مقاله در حال داوری در سایر مجلات نیست یا قبلا به چاپ نرسیده است.  نگارش این بخش به معنی امضای تعهد نامه است.نویسنده مسوول می تواند این تعهد نامه را در قالب فایل جداگانه ای با امضا نیز بفرستد. همچنین پس از ارسال مقاله امکان تغییر نام نویسندگان وجود ندارد.

نکته مهم: حداکثر تعداد منابع قابل قبول هر مقاله  35 عدد است و تنها در صورت تایید هیات تحریریه می توان بر اساس ضروریات مقاله، تا 40 رفرنس ذکر نمود. حداکثر 10 درصد منابع می تواند به پایان نامه، مقالات چاپ شده در همایش و کنفرانس های داخلی و خارجی و کتاب اختصاص یابد. همچنین کلیه مقالات ارجاع شده باید به مجلات معتبر علمی پژوهشی یا مجلات خارجی نمایه شده در پایگاه های معتبر بین المللی تعلق داشته باشد و ارجاع به مجلات علمی ترویجی قابل قبول نخواهد بود.

- نحوه نگارش منابع فارسی:

1- کریمی، ه.، مظاهری، د.، پیغمبری، ع. و میراب زاده اردکانی، م. 1390. اثر مصرف کودهای آلی و معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704. مجلة علوم زراعی ایران، 13: 626-611.

- نحوه نگارش منابع مستخرج از کتب فارسی:

2- امام، ی. و ثقه اسلامی، م. ج. 1384. عملکرد گیاهان زراعی، فیزیولوژی و فرایندها (ترجمه)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز. 593 صفحه.

در صورتیکه کتاب ترجمه باشد کلمه ترجمه پس از عنوان کتاب در پرانتز آورده شود.

- نحوه نگارش منابع مستخرج از همایش‏های فارسی زبان:

3- صفری، ف.،  بنایان، م. و راشد محصل،م .ح. 1388. تاثیر جهت‏های مختلف نمونه‎برداری بر دقت نقشه‏های پراکنش علف هرز خرفه.مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم علف هرز ایران، بابلسر، ایران.

-نحوه نگارش منابع غیر فارسی:

4- Asare, S. N., Rudra, R. P., Dickinson, W. T. and Fenster, A. 2001. Soil macroporosity distribution and trends in a no-till plot using a volume computer tomography scaneer. Journal of Agricultural Engineering Research, 78(4): 437-447.

5- Papakosta, D. K. and Gayians, A. A. 1991. Nitrogen and dry matter accumulation, remobilization and losses for Mediterranean wheat during grain filling. Agronomy Journal, 83: 864-870.

6- Veen, B. W. 1998. Influence of oxygen deficiency on growth and function of Plant roots. Plant and Soil, 111: 259-260.

-نحوه نگارش منابع مستخرج از کتب غیر فارسی:

7- Janaki Krishna, P. S. 2008. Improved drought stress tolerance in maize. Osmania Unirersity Perss, India.

- نحوه نگارش منابع مستخرج از همایش‏های غیر فارسی:

8- Keshta, M. M., Hammad, K. M. and Sorour, W. A. I. 2002. Evaluation of rapeseed genotypes in saline soils. Proceeding of the 10th international Rapeseed congress. Canberra, Australia.

 

 

 

3-8- چکیده به زبان انگلیسی

چکیدهی مقاله به زبان انگلیسی، ترجمهی چکیدهی فارسی است که به مانند چکیدهی فارسی در یک پاراگراف آورده می­شود.

 

3-9- نحوه نگارش جداول و شکل‏ها

عنوان جدول با ذکر شماره در بالای جدول و عنوان شکل با ذکر شماره در پایین شکل قرار داده شود.

جدول 1- تجزیه واریانس میانگین مربعات اثر آرایش کاشت و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام ماش

منابع تغییر

درجه آزادی

عملکرد دانه

وزن هزار دانه

تعداد غلاف در بوته

تعداد دانه در غلاف

بلوک

3

ns64406

ns71/6

ns24/8

ns40/0

فاصله بین ردیف

3

**1558656

ns97/75

**173

ns58/0

خطای (a)

9

151797

41/16

13/9

47/0

رقم

2

**2177338

**2507

**218

**07/20

فاصله بین ردیف×رقم

6

ns88359

ns79/70

*05/19

ns21/0

خطای(b)

24

74177

268

69/6

24/0

ns، * و **: به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال خطای آماری پنج و یک درصد

 

 

جدول 2- مقایسۀ میانگین عملکرد دانه گندم و صفات وابسته به آن در تیمارهای مورد مطالعه

تیمارها

سنبله در مترمربع

دانه در سنبله

وزن هزار دانه (گرم)

عملکرد دانه

(گرم در مترمربع)

عملکرد بیولوژیک (گرم در مترمربع)

شاخص برداشت (درصد)

شاخص سطح برگ در مرحله گرده افشانی

ضریب استهلاک نوری

تاریخ کاشت ماش

 

 

 

 

 

 

 

 

آیش

b392

b8/19

a38

b404

b763

a46

a5/2

a85/0

10 تیرماه

a449

a8/21

a39

a477

a897

a49

a0/3

a93/0

20 مردادماه

b422

ab3/21

a38

b417

ab825

a49

a6/2

a86/0

نیتروژن

(کیلوگرم در هکتار)

 

 

 

 

 

 

 

 

صفر

c371

c5/18

a37

b369

b740

b46

b6/2

b77/0

60

b427

b3/21

a38

a449

b813

a50

b7/2

a93/0

120

a467

a1/23

a39

a480

a930

ab48

a0/3

a95/0

حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال خطای پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنه‎ای دانکن می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

شکل 1- اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد روغن دانه کلزا

 

 

فرمت و قلم­های مورد استفاده در تهیهی مقاله برای فصلنامه ی علوم به زراعی گیاهی

 

مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2007 در محیط ویندوز XP و یا ویستا به صورت تک ستونه  با رعایت نکات زیر تهیه و از طریق سامانه ارسال گردد. از ارسال مقاله با نرم‎افزار
Word 2010 پرهیز شود.

سایز کاغذ:A4: 21×29/7 cm

الف: حاشیه­ها:                                                                                                                ب: فاصله­ها:

حاشیهی سمت راست:        3 سانتی­متر                                                                                         فاصله سطرها:                                      1 سانتی­متر

حاشیهی سمت چپ:                           8/2 سانتی­متر                                                                                      تورفتگی برای چکیده­ها:    1 سانتی­متر

حاشیهی بالا:                                  3 سانتی­متر                                                                                                         

حاشیهی پایین:                    5/2 سانتی­متر

 ج: نوع و سایز قلم­ها:

عنوان فارسی مقاله:                                                            نازنین 15 پررنگ

عنوان انگلیسی مقاله:                                         15 پررنگ Times new Roman

اسامی فارسی نویسندگان:                                 نازنین 11 پررنگ

اسامی انگلیسی نویسندگان:                             11 پررنگ Times new Roman

عناوین فرعی متن فارسی:                                 نازنین 14 پررنگ

متن چکیدهی فارسی:                                        نازنین 11 پررنگ

کلمات کلیدی:                                                                      نازنین 12 پررنگ

متن چکیدهی انگلیسی:                                     11 پررنگ Times new Roman

کلمات کلیدی انگلیسی:                                     12 پررنگ Times new Roman

متن فارسی:                                                                          نازنین 13

پاورقی فارسی:                                                                     نازنین 10

پاورقی انگلیسی:                                                  10 Times new Roman

عنوان جدول‏ها و شکل‏ها:                  نازنین 11 پررنگ

متن جدول‏ها و شکل‏ها:                                     نازنین 11

منابع فارسی:                                                                        نازنین 13

منابع انگلیسی:                                                                    13 Times new Roman