اهداف و چشم انداز

  • چاپ دستاوردهای پژوهشی و انتشار ایده های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته های کشاورزی
  • بهره­ گیری از نتایج پژوهش­های جدید در جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به  علوم به زراعی در کشور