بررسی اثر نانو ذرات آهن و منیزیم و تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان نیترات غده سیب زمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کشاورزی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

2 استادیار گروه کشاورزی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران

چکیده

   به منظور بررسی تجمع نیترات و تغییرات عملکرد غده سیب‌زمینی با مصرف غلظت‌های مختلف نانو ذرات آهن و منیزیم در تاریخ کشت های مختلف در رقم "سانته"، پژوهشی به صورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع تحقیقاتی جهاد کشاورزی واقع در شهرستان‌های اسلام‌آباد و زهکلوت استان کرمان انجام شد. فاکتور اصلی مناطق جغرافیایی و فاکتور فرعی شامل محلول‌پاشی سطوح نانو ذرات آهن و منیزیم (0، 1 و 2 درصد) در مراحل گلدهی و پرشدن غده‌ها و فاکتور فرعی-فرعی شامل دو تاریخ کشت (5 و 25 مهر ماه) مورد بررسی قرار گرفت. اثر تیمارهای منطقه، تاریخ کشت و اثرات 2 و 3 جانبه آن‌ها بر صفت وزن غده غیر معنی‌دار (p>0.05)، اما بر صفت عملکرد غده کاملا معنی‌دار گردید (p<0.01)، و بیشترین عملکرد غده مربوط به تیمار 2 درصد محلول‌پاشی نانو ذرات آهن+منیزیم در تاریخ کشت 5 مهر در منطقه زهکلوت بود. همچنین بیشترین نیترات غده در تیمار شاهد (محلول‌پاشی با آب مقطر) حاصل شد که با تیمار محلول‌پاشی 1 درصد نانو ذرات آهن و 1 درصد نانو ذرات آهن+2 درصد نانو ذرات منیزیم در یک گروه آماری مشترک قرار گرفتند و با بقیه تیمارهای محلول‌پاشی اختلاف معنی‌داری نشان دادند (p<0.05). از نظر تمام صفات مورد اندازه‌گیری، به نظر می‌رسد کاربرد عناصر کم مصرف و ضروری از طریق حفظ سبزینگی برگ، بهبود سیستم فتوسنتزی و افزایش دوام برگ منجر به افزایش طول دوره پرشدن غده‌ها و تبدیل غده‌های ریز به غده‌های درشت‌تر و کاهش نیترات غده خواهد شد.
          
 

کلیدواژه‌ها