کلیدواژه‌ها = تاریخ کاشت
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی اثر تاریخ کشت بر عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام گندم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-12

محبوبه رنجبر؛ مجتبی علوی فاضل


3. بررسی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در واکنش به تنش گرما در ارقام برنج شمال خوزستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-57

عبدالعلی گیلانی1؛ سید عطاءاله سیادت2؛ سامی جلالی3؛ کاوه لیموچی4