کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه، غلظت سدیم و پتاسیم 18 ژنوتیپ گندم نان در مرحله پرشدن دانه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-40

شبنم کامیاب؛ خلیل عالمی سعید؛ محمد رضا اصلاحی؛ محمد مرادی