نویسنده = ظهرابی1، فریده
تعداد مقالات: 1
1. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج‏های هوازی در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-48

فریده ظهرابی1؛ زهرا خدارحم‏پور2؛ عبدالعلی گیلانی3