نویسنده = مرادی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر شوری بر عملکرد دانه، غلظت سدیم و پتاسیم 18 ژنوتیپ گندم نان در مرحله پرشدن دانه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-40

شبنم کامیاب؛ خلیل عالمی سعید؛ محمد رضا اصلاحی؛ محمد مرادی


2. بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن‌گلایکول بر جوانه‏زنی و رشد گیاهچه هیبرید‏های ذرت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-124

محمد مرادی؛ احمد حسنکی فرد؛ محمد معتمدی