نویسنده = بابایی نژاد، تیمور
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در اراضی خوزستان

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 97-106

فاطمه موسوی؛ سید کیوان مرعشی2*؛ تیمور بابایی نژاد


3. بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-11

مائده سیدی؛ مانی مجدم؛ تیمور بابایی نژاد؛ نازلی دروگر