نویسنده = محمدقاسم‌نژادملکی، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مزرعه‌ای بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا در منطقه شوشتر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-196

حیدر محمدقاسم‌نژادملکی