پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، این مجله دارای شرایط دریافت درجه علمی-پژوهشی و مجوز انتشار  از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و تنها مقالاتی در این مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت که مطابق با اهداف نشریه و فرمت مجله نگارش یافته باشند.

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

مرتبه در سامانه ارزیابی نشریات: 78 ب

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-175 

4. ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (Oryza sativa L.) به شرایط آب و هوایی مازندران

صفحه 47-58

محمدرضا جعفری تلوباغی؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ ولی الله رامئه؛ مرتضی مبلغی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا چاپی
1735-4552