پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، این مجله دارای شرایط دریافت درجه علمی-پژوهشی و مجوز انتشار  از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و تنها مقالاتی در این مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت که مطابق با اهداف نشریه و فرمت مجله نگارش یافته باشند.

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

مرتبه در سامانه ارزیابی نشریات: 78 ب

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 97-174 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا چاپی
1735-4552