پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، تنها مقالاتی در این مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت که مطابق با اهداف نشریه و فرمت مجله نگارش یافته باشند.

این نشریه دارای مجوز فصلنامه از دانشگاه آزاد اسلامی است که به دلیل افزایش سطح کیفی مقالات و به روزرسانی شماره های مجله، در شماره های گذشته با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت دو فصلنامه منتشر شده است. از شماره پاییز 1398 مجددا مجله علوم به زراعی به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 97-174 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا چاپی
1735-4552